Deklaracja dostępności www.eskulap-bialogard.pl

NZOZ ESKULAP Zdzieszyński Spółka Jawna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.eskulap-bialogard.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa obsługuje następujące skróty klawiaturowe

 • TAB - przejście do następnego elementu
 • SHIFT+TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ALT+9 - wywołanie menu wyboru trybu dostępności
 • ESC - zamknięcie menu trybu wyboru dostępności

Po otwarciu menu trybu dostępności (ALT+9 lub poprzez przycisk na górze strony) i włączeniu funkcji "Klawisze nawigacyjne" dostępne są dodatkowe skróty klawiaturowe:

 • m - wskazuje pozycje menu nawigacyjnego
 • h - wskazuje kolejny naglówek
 • b - wskazuje kolejny przycisk
 • g- wskazuje kolejne zdjecie/grafikę

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kordynator Zgodności.
 • E-mail: nzoz_eskulap@poczta.fm
 • Telefon: +943128870

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich.
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL
 • Telefon: 123456789

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

NZOZ ESKULAP Zdzieszyński Spólka Jawna znajduje się w lokalizacji przy ulicy Mickiewicza 6 w Bialogardzie.

 • na schodach zamontowany jest podnośnik umożliwiający dostęp dla osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich